Çerez Örnek

Kaynakça

 

AKAR, A. (2012), Türk Dili Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Şafak Matbaası.

AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSOY, Ömer Asım (1995). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1, Atasözleri Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

AKSOY, Ömer Asım (1995). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

ARAT, R. R. (1992). Atebetü’l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

ARAT, R. R. (1994). Kutadgu Bilig Çeviri Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

ATALAY, B. (1992). Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

AYTAÇ, Gürsel (1999) . Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.

BAKIRCIOĞLU, N. Ziya (2005). “Başlangıcından Günümüze Türk Romanı”.  İstanbul: Ötüken Neşriyat.

BANARLI, N. S. (1997). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. I. Cilt, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.

BANGUOĞLU, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri. (5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.

CAFEROĞLU, A. (1984). Türk Dili Tarihi. İstanbul: Enderun Kitabevi.

ÇETİN, Nurullah (2015). Roman Çözümleme Yöntemi. Ankara: Akçağ Yayınları.

DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

EKİCİ, Metin (2002). “Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz”. Türk Kültüründe Nevruz Beşinci Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri (15-16 Mart 2002, Diyarbakır) , sayfa 61-70

EKİCİ, Metin (2017). "Türkiye’de Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmalarına Ege’den Bir Bakış." İstanbul: İBBB Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Çalıştayı Bildirileri, sayfa 18-25.

ERCİLASUN, A. C. (2011). Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.

ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.

FETHİ, NACİ (1971). On Türk Romanı. İstanbul: Ok Yayınları.

GEMALMAZ, E. (2010). Türkçenin Derin Yapısı. Ankara: Belen Yayıncılık.

GÖKTÜRK, Akşit (1997). Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Çeviri Dillerin Dili. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Sözün Ötesi. İstanbul: YKY.  

GÖKTÜRK, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.GÖKTÜRK, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2006): Sözün Ötesi. İstanbul: YKY.

GÜLENSOY, T. (2000), Türkçe El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.

GÜLSÜN, Arife (2017). Türk Dili I Dil ve Kültür. İzmir: Bassaray.

GÜLSÜN Arife (2018). Türk Dili II Sözlü ve Yazılı Anlatım. İzmir Bassaray.

HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara: TDK Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Türkiye Türkçesinde Kökler. Ankara: TDK yayınları.

İMER, Kâmile (1990). Dil ve Toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları.

KARAHAN, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.

KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul: Varlık Yayınları.

KAVCAR, C.; OĞUZKAN F. (1999). Örnek Edebi Metinlerle Yazılı ve Sözlü Anlatım.  Ankara.

KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları.

KÖPRÜLÜ, M. F. (1981). Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul Varlık Yayınları.

ŞİRİN, Hatice (2006). Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2006). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TEKİN, T. (2010). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK (2011). Ankara: TDK Yayınları.
 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ